Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov 

" Súhlasom s Profilujúcimi (marketingovými) cookies dávajú užívatelia právo využiť aj nový typ dát:

 • AD_PERSONALIZATION = súhlas so zacielením personalizovaných reklám. 
 • AD_USER_DATA = súhlas s poskytnutím používateľských dát nástrojom Google.  "Pri kontaktovaní nás ohladom Vášho súhlasu uvedte id. c. súhlasu a jeho dátum.

 

I.

Základné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Descanti s.r.o.,IČO 50765302, so sídlom Športová 37, Nové Mesto nad Váhom, 91501,(ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Športová 37, Nové Mesto nad Váhom, 91501

email: info@descanti.com

telefón: +421908 663 367

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval / vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: 

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.  

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie …. rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.  
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb. 

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

 

 [S1]Tieto podmienky ochrany osobných údajov informujú dotknutú osobu o spracovaní osobných údajov, ktoré Vám zákazník poskytol alebo ktoré spracúvate na základe plnenia zmluvy (napr. zoznam objednaného tovaru).

Tieto podmienky sa vzťahujú na tieto tri situácie:

1) Zákazník si u Vás objednal tovar alebo služby a Vy spracúvate osobné údaje pre splnenie objednávky,

2) Zákazník si u Vás objednal tovar alebo služby a Vy spracúvate osobné údaje pre splnenie objednávky. Týmto zákazníkom zároveň posielate obchodné oznamy (napr. newslettery).

3) Spracúvate osobné údaje aj iných osôb, než zákazníkov pre účely marketingu, pokiaľ Vám tieto osoby poskytli osobné údaje a dali Vám súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely marketingu.

 

 [S2] [S2]Vyplňte údaje identifikujúce Vašu spoločnosť alebo Vaše údaje ako fyzickej osoby podnikateľa.

 

 [S3]Vyplňte údaje, ktoré budú slúžiť Vaším zákazníkom ako kontakt na Vás.

 

 [S4]Uveďte, či ste menoval/a zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

 [S5]Ak ste menoval/a zodpovednú osobu, vyplňte jej meno a kontakt.

 

 [S6]Ponechajte, pokiaľ je účelom plnenia zmluvy, resp. objednávky zákazníka.

 

 [S7]Ponechajte v situácii, ak spracúvate osobné údaje len po plnenie objednávky zákazníka

 

 [S8]Ponechajte v situácii, ak posielate svojím zákazníkom obchodné oznamy (napr. newslettery).

 

 [S9]Pre prípad, že spracúvate osobné údaje osôb, ktoré Vám poskytli kontaktné údaje pre zasielanie obchodných oznamy, ale táto osoba (ešte) neobjednala tovar alebo služby.

 

 [S10]Vymažte, ak nespracúvate osobné údaje pre účely marketingu.

 

 [S11]Uveďte, či vykonávate automatizované rozhodovanie o zákazníkoch.

 

 [S12]Ak vykonávate automatizované rozhodovanie, musíte mať výslovný súhlas zákazníka.

 

 [S13]Vyplňte dobu, po ktorú budete údaje osôb, ktoré Vám dali súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely marketingu.

 

 [S14]Ponechajte v prípade, že spracúvate osobné údaje osôb, ktoré Vám poskytli kontaktné údaje pre zasielanie obchodných oznamov, ale táto osoba (ešte) neobjednala tovar alebo služby.

 

 [S15]Vyberte, akým osobám osobné údaje odovzdávate (napr. dodávatelia, zasielatelia tovaru, Shoptet, účtovník, a pod.)

 

 [S16]Zvoľte, či odovzdávate osobné údaje do tretích krajín

 

 [S17]Ak odovzdávate údaje do tretích krajín, uveďte, aké sú kategórie týchto príjemcov. Najčastejšími príjemcami sú poskytovatelia služieb, ktorých používate pre účely zasielania e-mailov (Mailchimp), alebo cloudové služby, ktoré majú svoje servery mimo EÚ.

 

 [S18]Ponechajte, ak spracúvate osobné údaje na základe súhlasu.

 

 [S19]Tu môžete uviesť príklady technického zabezpečenia počítačových úložísk dát, napr. heslá, antivírový program, šifrovanie, zálohy, a pod.

 

 [S20]Ponechajte, ak spracúvate osobné údaje na základe súhlasu.