Reklamačné podmienky

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. 

 

 

PRE VRÁTENIE ZÁSIELKY BALÍKY ZASIELAJTE NA ADRESU 

DESCANTI s.r.o.

Kasárenska 51

90501 Senica

+421908 663 367

AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII ?

Ak sa jedná o reklamáciu oblečenia, ku každej objednávke odosielame reklamačný formulár, ktorý je potrebné vyplniť a následne zaslať na vyššie uvedenú adresu aj s produktom, ktorý chcete reklamovat.

Môžete nás kontaktovať, mailom alebo pomocou online chatu. Člen nášho tímu vám ponúkne najlepšie riešenie.

 

ČO MÁM ROBIŤ, AK MI PRIŠIEL NESPRÁVNY PRODUKT ALEBO CHCEM TOVAR VYMENIŤ? 

Ak Vám príde nesprávna položka, alebo chcete produkt vymeniť , poprosime Vás o čo najrýchlejšie kontaktovanie našej spoločnosti, buď formou mailu alebo cez online chat, aby sme vzniknutú situáciu čo najskôr vyriešili k vašej spokojnosti. 

Máte 30 dní na zrušenie objednávky,alebo výmenu v rámci nášho 30 dňového reklamačného obdobia, ktoré začína od dňa kedy dostanete zásielku. Všetky položky musia byť vrátené nepoužité, v pôvodnom stave a pôvodnom obale, tak ako vám prišli. (V opačnom prípade reklámaciu nebudeme akceptovať)

Reklamácie sú obvykle spracované do 5 pracovných dní od prijatia zásielky a najneskôr do 30 dní.

 

Reklamačný poriadok

internetového obchodu www.descanti.com

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení. Na právne vzťahy týkajúce sa reklamácií produktov a nárokov z vád produktov, medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 413/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Predávajúcim je Descanti, s.r.o., so sídlom Športová 2071/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 50 765 302, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 34447/R, DIČ: 2120482386, IČ DPH: SK2120482386 , email: info@descanti.sk,telefónne číslo: 0911655088 (ďalej len „predávajúci“).
3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.descanti.com (ďalej aj “Internetový obchod“).
4. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri uplatňovaní práv z vád veci (tovaru) v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na diaľku s Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho prevádzkovaného na stránke www.descanti.com.
5. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho a ktorej bolo doručené potvrdenie o prijatí objednávky zo strany Predávajúceho.
6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy s Predávajúcim podľa Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
7. Produkty sú tovary, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode Predávajúceho (ďalej tiež ako produkty“).
8. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva.

 

II. Odkazy

 

1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených v Internetovom obchode Predávajúceho.

 

III. Zodpovednosť predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)

 

1. Predávajúci je povinný dodať produkt v súlade s uzavretou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických, právnych).
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný produkt pri prevzatí Kupujúcim. Predávajúcizodpovedá tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí produktu v záručnej dobe (záruka). Vady musí Kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
3. Kupujúci je oprávnený predávaný produkt, pred prevzatím prezrieť.
4. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:

 

a) charakterom produktu,
b) bežným opotrebovaním produktu,
c) mechanickým poškodením produktu,
d) použitím produktu spôsobom alebo v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam a spôsobu určenému výrobcom produktu, ktorý je Kupujúcemu oznámený,
e) neodborným alebo neoprávneným zásahom do produktu,
f) cudzími látkami a tekutinami vniknutými do produktu,
g) neodvratnou udalosťou (živelné pohromy, atď.).

 

IV. Záručná doba

 

1. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia produktu Kupujúcim.
2. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť v zmysle ustanovenia Čl. IV, bod 1 tohto Reklamačného poriadku.
3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný produkt prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
4. Ak dôjde k výmene produktu za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
5. Práva zo zodpovednosti za vady produktu, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

V. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

 

1. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady doručením reklamovanej veci Predávajúcemu na adrese: Descanti, s.r.o., Kasárenská 51, 90501, Senica 
2. Kupujúci môže vždy využiť právo uplatniť osobne v mieste podnikania predávajúceho alebo prostredníctvom tretích osôb napr. prepravné spoločnosti, zásielkové spoločnosti, Slovenská pošta a.i.
3. Kupujúcemu sa odporúča pri uplatňovaní reklamovanej veci opísať vadu a uviesť ako sa vada prejavuje.
4. V prípade, ak Kupujúci reklamuje produkt inak ako osobne, odporúčame Kupujúcemu aby zasielal tovar spolu s detailným popisom vady produktua dokladom preukazujúcim zakúpenie produktu v našom obchode/napríklad doklad o zaplatení, faktúra, záručný list/, a to z dôvodu urýchlenia reklamačného procesu.
5. Produkt v prípade reklamácie odporúčame zasielať doporučenou formou. Produkt nezasielajte formou dobierky, tá nebude z našej strany prevzatá.
6. Počas doby prevádzky Predávajúci určí osobu zodpovednú a poverenú prijímať a vybavovať reklamácie.
7. Po prevzatí reklamovaného produktu predávajúcim bude kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
8. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto bodu začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
9. Ak spotrebiteľ reklamáciu produktu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
10. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
11. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady tovarov a služieb.
12. Náležitosti odborného posúdenia podľa bodu 9tohto článku:

 

Odborné posúdenie musí obsahovať:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledok posúdenia,

e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

 

13. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať Spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
14. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného produktu,výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny produktu, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu alebo jej odôvodnené zamietnutie.
15. Reklamovaný produkt Predávajúci po vybavení reklamácie Kupujúcemu doručí rovnakou formou, akou bola reklamácia uplatnená zo strany Kupujúceho. Zmena formy doručenia je možná len na základe súhlasu Kupujúceho.

 

VI. Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

 

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktualebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktualebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právona primeranú zľavu z ceny produktu.
3. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 

1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia v Internetovom obchode Predávajúceho dňa 1.4. 2024